انرژی پردازش مواد معدنی مورد نیاز برای کارخانه های توپ